top of page
Nude 1

Nude 1

Nude 2

Nude 2

Nude 3

Nude 3

Nude 4

Nude 4

The Nudes Series

by Gino Tioseco

 

2013

 

Mixed Media

 

 20 inches x 13 inches

Ano Ang Nangyayari Sa Kaluluwa?

by  Rebecca T. Anonuevo

(After The Nudes Series by Gino Tioseco)

Ano ang nangyayari sa kaluluwa, kung may kaluluwa,

Kapag umaalis iyon sa nakahapay na katawan?

At sasabihin kong may kaluluwa pagkat saksi ako

Nang magtulong-tulong ang matipunong pares-pares

Ng mga bisig sa pagbuhat sa maliit at kulubot

Na matandang babae sa nayon, ina ng mga henerasyon

Ng mga dating musmos na lumaki na’t nangag-asawa,

Nagkaanak, lumisan at lumipad sa ibang mga bayan.

 

Marami sa kanila ang hindi na bumalik. Marahil,

Mas magaang pa ang tuluyang paglipad ng kaluluwa,

Na ang tanging ininda ay ang pagkalas mula sa katawang

Lalagyan, tulad marahil ng pagkalas sa umpisa

Ng manananggal sa kaniyang katawan.

Impit na umuungol, naliliyo, bago pa natutuhang tanggapin

Na ang paghihiwalay ay di malayo sa pusikit

Na liwanag at dilim, tukso at kaligtasan.

 

Iyon ang parikala at misteryo ng di nakikita.

Kung di nakikita ay paanong maglalaho?

Sasabihin ng mga dumalaw, “Pumanaw na siya.”

Ngunit paano papanaw ang di makapaglalaho?

Humulagpos ang kaluluwa pagkat di na makasasapat

Ang katawan, na kung tutuusi’y siyang nakalagay ngayon

Sa kaluluwa; ang nakikita ng mata’y ang kulubot

At aligasgas ng balat, ang hanggahan ng panahon.

 

Noong nabubuhay ang matanda ay tila walang wakas

Ang busilak, buti, alab, pananalig na ubos-lakas.

Hinding-hindi siya matingki ng palalo’t maitim ang budhi.

Ganoon ang mga banal na hindi mangatngat ng bulok.

Maaliwalas ang mata, mainit ang palad, nanunuot ang panatag

Na pagtitiyak, naririto ako, naririto’t kapiling ninyo, kasalo sa hapag,

Hangga’t nagkakasya sa pandesal at kape ang lahat,

Sa karunungan, kuwento, umiikot, umiikot na halakhakan.

 

(2013)

 

Sa alaala ni Felipa Bernal Torres

Pagkatapos ng serye ng Nudes ni Gino Tioseco

 

 

=====

What Happens to the Soul?

by  Rebecca T. Anonuevo

(After The Nudes Series by Gino Tioseco)

What happens to the soul, if there is a soul,

As it leaves a body prostrate?

I’ll say there is a soul because I am witness

To the heft and brawn, pairs of arms

That hauled the tiny and shriveled

Old woman in the barrio, mother of generations

Of children who had all grown up and got married,

Had children, left and flew to foreign lands.

 

Many of them never returned. Perhaps

The flight of soul is much lighter,

And the only thing it does mind is the detachment

From the body at the onset, not unlike the body

Of a manananggal disengaged from the waist.

It suppresses a groan, orgasmic, before the acceptance

That parting comes close to the parting of darkest night

And break of dawn, temptation and salvation.

 

That is the paradox and mystery of the invisible.

If something is invisible, how can it disappear?

The visitors at the wake will say, “She is gone.”

But how can anyone go if it can not vanish?

The soul breaks free because the body cannot

Contain it, which as it happens now, is contained

By the soul; the naked eye sees the crinkled

And flaky hand, the dead end of time.

 

In her life the old woman epitomized an unending

Purity, good, passion, faith with all her strength.

She could not be shaken by evil’s pride.

That is how rottenness fails to gnat at the holy.

Clarity of vision, warmth of palms, a piercing, certain

Promise: I am here, I am here with you, on the same table,

As long as everyone is pleased with coffee and pandesal,

Wisdom, stories, and laughter that makes the rounds.

 

(2013)

 

In memory of Felipa Bernal Torres

After the series of Nudes by Gino Tioseco

 

bottom of page